Klauzula do umowy BONA.

I. VOTUM Odszkodowania S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), dane osobowe podane przez Klienta w umowie i załącznikach do umowy, jak również dane uzyskane w trakcie jej wykonywania będą przetwarzane przez VOTUM Odszkodowania S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000787860 (dalej „Spółka”), która stanie się Administratorem tych danych.

II. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail iod@votum-odszkodowania.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych VOTUM Odszkodowania S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.

III. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie poniższych przesłanek oraz przez następujący okres czasu:
a. wykonania umowy – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane będą przetwarzane przez czas realizacji umowy;
b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów podatkowych, ustawy dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane będą przetwarzane przez okres wskazany w ww. przepisach prawa;
c. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed wzajemnymi roszczeniami stron – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja uzasadnionego interesu Administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z umową; dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania, w szczególność związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy między Klientem a Administratorem, w którym dane osobowe zostały zgromadzone;
d. marketingu usług Administratora, wykorzystywane do tego celu będą środki komunikacji w tym telefon oraz e-mail – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu; dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu;
e. marketingu usług własnych podmiotów należących do grupy kapitałowej Administratora oraz jego partnerów – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą; dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.

IV. Dane osobowe udostępnione będą:
a. podmiotom współpracującym z Administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną;
b. podmiotom ponoszącym odpowiedzialność za szkodę – w związku z realizacją umowy;
c. w przypadku braku możliwości ustalenia podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody, celem zabezpieczenia roszczeń Klienta – do wszystkich potencjalnych podmiotów, które w ocenie Spółki mogą ponosić odpowiedzialność za szkodę – w związku z realizacją umowy;
d. organom ścigania i sądom powszechnym w celu pozyskania informacji i dokumentacji niezbędnej w związku z realizacją umowy,
g. organom nadzorczym nad rynkiem finansowym tj. Rzecznikowi Finansowemu lub Komisji Nadzoru Finansowego – w związku z realizacją umowy;
h. jeżeli przepisy prawa tego wymagają – organom państwowym;
i. operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim – w związku z realizacją umowy;
j. bankom, w których Administrator posiada rachunki bankowe, w zakresie dokonywanych transakcji – w związku z realizacją umowy.

V. Klient ma prawo: (1) dostępu do danych osobowych, w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO), (2) sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), (3) usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), (4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że: (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się ich usunięciu (c) Administrator nie potrzebuje już danych, a Klient potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), (5) przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO), (6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO).

VI. W celu skorzystania z uprawnień Klient kontaktuje się z VOTUM Odszkodowania S.A. (np. składając wniosek na skrzynkę mailową: wnioskiodo@votum-odszkodowania.pl) i wskazuje prawo, z którego chce skorzystać. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w każdym czasie i bez podawania przyczyny, bez wpływu na ważność przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

VII. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla celów wykonania umowy, a w zakresie przetwarzania danych w celu marketingu – niezbędne do złożenia oferty handlowej. W przypadku braku podania danych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych, realizacja umowy lub złożenie oferty handlowej może stać się niemożliwe.

IX. Dane osobowe wskazane w umowie, będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie Klientowi nowych usług. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w
tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika VOTUM Odszkodowania S.A

Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)