Likwidacja szkody Warta – na co zwrócić uwagę?

likwidacja szkody Warta wypadek Votum Odszkodowania

Likwidacja szkody Warta po wypadku – czy wiesz, na co powinieneś zwrócić uwagę? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

Od kilku lat TUIR Warta umacnia swoją pozycję na rynku ubezpieczeń, wykazując rekordowe wyniki sprzedaży i odpisu z uzyskanych składek. Obecnie Warta zaliczana jest do liderów w branży towarzystw ubezpieczeniowych, co w głównej mierze związane jest z ekspansją na rynku sprzedaży indywidualnych ubezpieczeń komunikacyjnych. Spółka szczyci się również pozycją lidera w obsłudze klienta na etapie likwidacji szkody. Jednocześnie deklaruje, że stawia na  utrzymanie stałego rozwoju oraz wysoką jakość obsługi, jaką  oferuje swoim klientom.

Polisa OC w Warta – czy warto?

Rozwój innowacji i nowych technologii przynosi korzyści zarówno klientom ubezpieczyciela, czyli ubezpieczonym, jak również poszkodowanym zgłaszającym roszczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego lub rolniczego. Warta jako pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe w Polsce wprowadziła mobilną aplikację stosowaną w procesie likwidacji szkód, z której korzysta 60% zgłaszających szkodę. W 2020 r. ubezpieczyciel prowadził nowe rozwiązania bazujące na technologii sztucznej inteligencji, których zadaniem jest przyśpieszenie procesu likwidacji szkód. Warta deklaruje, że dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom klienci jeszcze szybciej otrzymują odszkodowanie po wypadku.

Likwidacja szkody Warta – oceny klientów i skargi

Deklarowana przez Wartę dbałość o jakość obsługi nie zawsze jednak przekłada się na zadowolenie klientów. Według danych udostępnionych przez samego ubezpieczyciela, TUiR Warta przoduje w liczbie rozpatrywanych skarg. Na koniec 2023 r. ubezpieczyciel odnotował ogółem 43 837 skarg, w tym ponad 32 tys. skierowanych było bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, a 11,5 tys. za pośrednictwem innej instytucji.

Według raportów, które udostępnia Rzecznik Ubezpieczonych, do najczęściej pojawiających się problemów w obszarze szkód na osobie należą:

  • zaniżanie stopnia ustalonego uszczerbku na zdrowiu.
  • odmowa lub zaniżanie wypłaty stosownego odszkodowania w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej.

Likwidacja szkody Warta – problemy

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych na etapie ustalenia należnego zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody powinny zwrócić uwagę na te działania ubezpieczyciela, które ukierunkowane są bezpośrednio na zaniżenie wysokości przyznanych świadczeń lub odmowę ich wypłaty.

Do najczęściej spotykanych w praktyce należą m. in.:

likwidacja szkody Warta Votum Odszkodowania

Przyczynienie a odszkodowanie Warta

Zastosowanie przez ubezpieczyciela przyczynienia ma na celu pomniejszenie świadczeń odszkodowawczych stosownie do stopnia, w jakim poszkodowany poprzez swoje działania lub zaniechania przyczynił się do zaistnienia szkody lub zwiększenia jej rozmiaru. Wśród przykładów zawyżania przyczynienia przez TUiR Warta wymienić można sytuacje, kiedy ubezpieczyciel wskazuje, że poszkodowany poprzez brak zapiętych pasów przyczynił się do szkody w 90%. Potem na tej podstawie wypłaca świadczenie zaniżone o ustalony stopień przyczynienia. Zdarza się nawet, że ubezpieczyciel przyjmuje, że z uwagi na brak pasów poszkodowany przyczynił się do zaistnienia szkody w 100% i na tej podstawie odmawia w ogóle wypłaty należnych świadczeń. Sytuacje tego rodzaju nie należą, niestety, do wyjątkowych. Ponadto często zmuszają osoby poszkodowane do dochodzenia należnych świadczeń odszkodowawczych na drodze postępowania sądowego w procesie cywilnym przeciwko ubezpieczycielowi.

Warta – odmowa wypłaty kosztów leczenia i rehabilitacji

Częstym problemem w toku likwidacji szkody przez TUiR Warta jest trudność w uzyskaniu odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów prywatnego leczenia i rehabilitacji po wypadku. Ubezpieczyciel posługuje się przy tym argumentacją wskazującą, że osoba poszkodowana może otrzymać wszelkie konieczne świadczenia w ramach powszechnej opieki zdrowotnej. Leczenie na NFZ przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu. Z kolei towarzystwa ubezpieczeniowe takie jak np. Warta wskazują na ustawowy obowiązek poszkodowanego dotyczący minimalizowania zakresu szkody. W swojej praktyce likwidacyjnej ubezpieczyciel pomija jednak, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sadowym roszczenia poszkodowanego o są uzasadnione niezależnie od tego, czy poszkodowany ma możliwość leczenia w ramach świadczeń przysługujących z NFZ.

zwrot kosztów leczenia Warta Votum Odszkodowania

Kwestia ta została bowiem jednoznacznie rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy, który w uchwale z dnia 19 maja 2016 r. stwierdził, że świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych. W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że poszkodowany nie może być pozbawiony możliwości korzystania z leczenia lub rehabilitacji, które mogłyby doprowadzić do poprawy jego stanu zdrowia. Nawet jeżeli realizowane świadczenia medyczne powodować mogą powstanie odpowiednich, zwiększonych kosztów.

Trzeba podkreślić, że w myśli przywołanej uchwały, jeśli  ubezpieczyciel powołuje się na ustawowy obowiązek minimalizacji szkody, to może on kwestionować celowość kosztów poniesionych przez poszkodowanego. W takiej sytuacji jednak ciężar dowodu spoczywa wyłącznie na ubezpieczycielu.

Likwidacja szkody Warta – zaniżone koszty opieki

W praktyce likwidacji szkód osobowych przez TUiR Warta daje się również zauważyć tendencja związana z zaniżaniem odszkodowania z tytułu kosztów opieki. Od kilkunastu lat ubezpieczyciel wyliczając koszty opieki, stosował zaniżoną stawkę ustalona na poziomie 8 zł za godzinę opieki. W ostatnim czasie Warta nieznacznie jedynie podniosła tę stawkę przyjmując w tym zakresie 12,6 zł. Ta kwota nadal pozostaje zaniżona w stosunku do realiów ekonomicznych i faktycznych kosztów ponoszonych przez osoby poszkodowane wymagające opieki. Stosowanie zaniżonej stawki godzinowej prowadzi do zaniżenia należnego odszkodowania z tytułu kosztów opieki oraz zaniżenia świadczeń rentowych w sprawach, w których koszty związane ze sprawowaniem opieki są składnikiem renty wypłacanej przez ubezpieczyciela. Tymczasem zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądowym wydatki ponoszone w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie opieki powinny być uwzględnione w stawkach rynkowych, niepomniejszanych o należny podatek dochodowy czyli w kwotach brutto.

Warta – udostepnienie dokumentacji

W niektórych sytuacjach poszkodowani spotykają się z odmową udostepnienia dokumentacji z akt szkody lub pomijaniem przez ubezpieczyciela ich prośby. Zdarza się, że ubezpieczyciel udostępnia jedynie wybiórczo dokumentację, która miała wpływ na wysokość ustalonego odszkodowania. Należy wskazać, iż udostępnianie dokumentacji stanowi jeden z ustawowych obowiązków ubezpieczyciela. Zgodnie z art. 29 ust. 6. ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń udostępnia informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania lub świadczenia:

  • Ubezpieczającemu.
  • Osobie ubezpieczonej.
  • Poszkodowanemu występującemu z roszczeniem.
  • lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia.

Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji. Dodatkowo mogą się ubiegać o sporządzenie na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń.

Zasygnalizowane problemy w toku likwidacji szkody są wskazywane w kierowanych do ubezpieczyciela reklamacjach, skargach i odwołaniach. W przypadku utrzymywania przez ubezpieczyciela nieprawidłowego stanowiska poszkodowany ma prawo wystąpić do sądu z powództwem przeciwko ubezpieczycielowi. Ponadto może złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego lub Rzecznikiem Finansowym. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika wyspecjalizowanego w dochodzeniu świadczeń na rzecz poszkodowanych i znającego praktykę likwidacji szkód danego podmiotu daje możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela i skrócenia czasu oczekiwania na wypłatę należnych świadczeń.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)