Wygrane Kancelarii z GK Votum – Styczeń

2021-02_wyroki_sąd_odszkodowanie

W styczniu dzięki działaniom naszej kancelarii reprezentującej klientów w sprawach odszkodowawczych zapadły 93 wyroki. W toku postępowania sądowego w pierwszym miesiącu 2021 roku pozyskaliśmy dla naszych klientów kwotę 4 818 835 złotych. Najwyższa zasądzona kwota w jednej sprawie odszkodowawczej wyniosła 467 646 zł.

Od czego zależy kwota zadośćuczynienia?

Główną składową zasądzanych przez sądy na rzecz poszkodowanych świadczeń jest zadośćuczynienie. Wyjaśniając od czego zależy wysokość zadośćuczynienia, w pierwszej kolejności należy wyjaśnić czym ono jest. Zadośćuczynienie to rekompensata pieniężna za negatywne przeżycia psychiczne i cierpienia, których doznał poszkodowany  bądź odczuł w związku ze śmiercią osoby najbliżej w wypadku. W odróżnieniu od odszkodowania powypadkowego przyznawanego za szkody materialne, zadośćuczynienie dotyczy szkody niematerialnej (za cierpienia psychiczne i fizyczne poszkodowanego). Jego zadaniem jest „wyrównanie” doznanej krzywdy.

Ustalając wysokość przyznanego zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia na skutek wypadku Sąd bierze pod uwagę wiele czynników, m.in. :

 • nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia,
 • czas trwania oraz stopień intensywności cierpień fizycznych i psychicznych, w tym czas i uciążliwość procesu leczenia i rehabilitacji, nasilenie dolegliwości bólowych,
 • ograniczenia w dotychczasowym życiu, tj. potrzebę rehabilitacji, zażywania leków, zmianę charakteru zatrudnienia, niemożność uczestniczenia w życiu rodzinnym,
 • wiek poszkodowanego,
 • utratę perspektyw na przyszłość, konieczność ograniczenia zainteresowań i realizacji życiowych planów,
 • poczucie nieprzydatności społecznej,
 • bezradność życiową,
 • konieczność korzystania z pomocy innych osób w sprawa życia rodzinnego.

Niezmiernie ważne są także wnioski opinii biegłych medyków opisujące doznane przez poszkodowanego obrażenia ciała, w tym określające odniesiony uszczerbek na zdrowiu. Przyjmuje się, że procentowo określony uszczerbek na zdrowiu stanowi pomocniczy środek pozwalający ustalić rozmiar „odpowiedniego” zadośćuczynienia. W praktyce orzeczniczej Sądy zasądzają za odniesiony 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu kwoty od ok. 2.000 zł do nawet 6.000-8000 zł.

Poza uszkodzeniem ciała następstwem wypadku komunikacyjnego może być też śmierć osoby bliskiej uczestniczącej w takim wypadku. Właściwie ustalona kwota zadośćuczynienia za utratę osoby bliskiej powinna uwzględniać między innymi:

 • indywidualne cechy uprawnionego, w tym: jego dotychczasowy tryb życia, warunki rodzinne (np. posiadanie własnej rodziny),
 • stopień pokrewieństwa z osobą zmarłą,
 • charakter relacji rodzinnych i stopień ich intensywności pomiędzy osobą zmarłą a osobą uprawnioną (np. wspólne zamieszkiwanie, wspólne spędzanie czasu),
 • wiek uprawnionego,
 • stopień nasilenia jego krzywdy i czas jej trwania, zmiany postępowania (np. zmianę sposobu spędzania okresów świątecznych, nadużywanie alkoholu, przerwanie nauki),  konieczność korzystania ze specjalistycznej pomocy lekarskiej (np. psychologa, psychiatry), leczenie farmakologiczne lub wsparcie duchowe w ramach wspólnoty religijnej,
 • rolę, jaką pełniła w rodzinie bliska osoba zmarła, jej wiek,
 • stopień zawinienia sprawcy zachowania skutkującego naruszeniem dobra osobistego, sposób jego zachowania po dokonaniu tego naruszenia,
 • okoliczności śmierci osoby bliskiej,
 • okres, jaki upłynął od wypadku komunikacyjnego.

Podsumowując, na wysokość zasądzonej kwoty zadośćuczynienia wpływ ma wiele elementów, a każda sprawa jest inna i należy zaopiekować się nią indywidualnie. W związku z tym to od skuteczności i doświadczenia prowadzących spraw prawników w dużej mierze zależy kwota uzyskanego zadośćuczynienia.

Efekty działań GK Votum

Wśród 93 wyroków zapadło:

 • 48 wyroków w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym,
 • 26 wyroków w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych z obrażeniami ciała,
 • 8 wyroków w sprawie dotyczącej wypadków ze skutkiem śmiertelnym,
 • 3 wyroki w sprawie wypadków komunikacyjnych z naruszeniem dobra osobistego,
 • 3 wyroki w sprawach dotyczących wypadków przy pracy z obrażeniami ciała,
 • 2 wyroki w sprawach dotyczących wypadków w rolnictwie z obrażeniami ciała,
 • 2 wyroki w sprawach dotyczących innego typu szkody,
 • 1 wyrok dotyczący szkody w budynku z ubezpieczenia dobrowolnego.

Szczegółowe zestawienie wyroków GK Votum ze stycznia 2021

Wyroki I instancji

L.p. Typ szkody Data wyroku Kwota wyroku Sąd
1. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-27 35 000 Sąd Rejonowy w Chełmie, I Wydział Cywilny
2. Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała 2021-01-07 15 000 Sąd Rejonowy w Starachowicach, I Wydział Cywilny
3. Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała 2021-01-11 214 926 Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, I Wydział Cywilny
4. Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała 2021-01-28 300 000 Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny
5. Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała 2021-01-15 13 000 Sąd Rejonowy w Częstochowie, I Wydział Cywilny
6. Inny typ szkody 2021-01-27 20 000 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, I Wydział Cywilny
7. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-29 20 600 Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, I Wydział Cywilny
8. Wypadek ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-25 62 500 Sąd Okręgowy w Ostrołęce, I Wydział Cywilny
9. Wypadek ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-25 80 000 Sąd Okręgowy w Ostrołęce, I Wydział Cywilny
10. Wypadek ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-25 65 800 Sąd Okręgowy w Ostrołęce, I Wydział Cywilny
11. Wypadek ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-25 80 000 Sąd Okręgowy w Ostrołęce, I Wydział Cywilny
12. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-26 26 000 Sąd Rejonowy w Będzinie, I Wydział Cywilny
13. Wypadek przy pracy z obrażeniami ciała 2021-01-26 45 211 Sąd Rejonowy w Ostrołęce, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
14. Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała 2021-01-25 177 468 Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny
15. Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała 2021-01-14 18 000 Sąd Rejonowy w Tucholi, I Wydział Cywilny
16. Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała 2021-01-05 103 824 Sąd Okręgowy w Słupsku, I Wydział Cywilny
17. Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała 2021-01-25 31 000 Sąd Okręgowy w Przemyślu, I Wydział Cywilny
18. Wypadek w rolnictwie z obrażeniami ciała 2021-01-27 50 000 Sąd Rejonowy w Iławie, I Wydział Cywilny
19. Wypadek komunikacyjny- naruszenie dobra osobistego 2021-01-11 70 000 Sąd Rejonowy w Gliwicach, I Wydział Cywilny
20. Wypadek komunikacyjny- naruszenie dobra osobistego 2021-01-11 70 000 Sąd Rejonowy w Gliwicach, I Wydział Cywilny
21. Wypadek komunikacyjny- naruszenie dobra osobistego 2021-01-11 30 000 Sąd Rejonowy w Gliwicach, I Wydział Cywilny
22. Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała 2021-01-18 467 646 Sąd Okręgowy w Gliwicach Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku, II Wydział Cywilny
23. Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała 2021-01-15 198 269 Sąd Okręgowy w Poznaniu, I Wydział Cywilny
24. Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała 2021-01-13 35 000 Sąd Rejonowy w Sandomierzu, I Wydział Cywilny
25. Szkoda w budynku  – ubezpieczenie dobrowolne 2021-01-28 98 606 Sąd Okręgowy w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy
26. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-29 7 000 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, XIV Wydział Cywilny
27. Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała 2021-01-11 250 000 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie I Wydział Cywilny
28. Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała 2021-01-13 10 475 Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, I Wydział Cywilny
29. Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała 2021-01-28 60 000 Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, I Wydział Cywilny
30. Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała 2021-01-29 94 000 Sąd Okręgowy w Elblągu, I Wydział Cywilny
31. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-27 40 000 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, VII Wydział Cywilny
32. Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała 2021-01-19 10 000 Sąd Rejonowy we Włocławku, I Wydział Cywilny
33. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-12 24 000 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny
34. Wypadek ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-12 24 000 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny
35. Wypadek ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-12 43 000 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny
36. Wypadek ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-26 20 000 Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, I Wydział Cywilny
37. Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała 2021-01-19 25 000 Sąd Rejonowy we Wrześni, I Wydział Cywilny
38. Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała 2021-01-11 44 000 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny
39. Wypadek przy pracy z obrażeniami ciała 2021-01-14 55 000 Sąd Rejonowy w Cieszynie, I Wydział Cywilny
40. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-28 13 000 Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, I Wydział Cywilny
41. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-28 13 000 Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, I Wydział Cywilny
42. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-28 17 000 Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, I Wydział Cywilny
43. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-28 17 000 Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, I Wydział Cywilny
44. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-14 21 000 Sąd Rejonowy w Częstochowie, I Wydział Cywilny
45. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-14 8 000 Sąd Rejonowy w Częstochowie, I Wydział Cywilny
46. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-14 5 500 Sąd Rejonowy w Częstochowie, I Wydział Cywilny
47. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-28 10 000 Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, I Wydział Cywilny
48. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-27 5 500 Sąd Rejonowy w Kartuzach, I Wydział Cywilny
49. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-13 42 000 Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, I Wydział Cywilny
50. Wypadek ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-27 20 000 Sąd Rejonowy w Zabrzu, VIII Wydział Cywilny
51. Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała 2021-01-11 17 000 Sąd Rejonowy w Gryficach, I Wydział Cywilny
52. Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała 2021-01-11 10 000 Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, I Wydział Cywilny
53. Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała 2021-01-14 10 000 Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli, I Wydział Cywilny

Wyroki II instancji

L.p. Typ szkody Data wyroku Kwota wyroku Sąd
1. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-22 10 000 Sąd Okręgowy w Gdańsku XVI Wydział Cywilny
2. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-22 18 000 Sąd Okręgowy w Gdańsku XVI Wydział Cywilny
3. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-22 18 000 Sąd Okręgowy w Gdańsku XVI Wydział Cywilny
4. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-22 18 000 Sąd Okręgowy w Gdańsku XVI Wydział Cywilny
5. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-22 18 000 Sąd Okręgowy w Gdańsku XVI Wydział Cywilny
6. Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała 2021-01-28 53 092 Sąd Okręgowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny
7. Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała 2021-01-11 103 400 Sąd Apelacyjny w Katowicach, I Wydział Cywilny
8. Wypadek w rolnictwie z obrażeniami ciała 2021-01-27 5 454 Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny
9. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-28 10 000 Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny
10. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-25 3 333 Sąd Okręgowy w Kielcach, II Wydział Cywilny Odwoławczy
11. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-25 3 333 Sąd Okręgowy w Kielcach, II Wydział Cywilny Odwoławczy
12. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-28 10 000 Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny
13. Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała 2021-01-14 60 270 Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy
14. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-25 3 333 Sąd Okręgowy w Kielcach, II Wydział Cywilny Odwoławczy
15. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-22 13 000 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy
16. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-21 30 000 Sąd Okręgowy w Rzeszowie, V Wydział Cywilny Odwoławczy
17. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-28 162 450 Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny
18. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-28 162 450 Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny
19. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-25 88 000 Sąd Apelacyjny w Katowicach, V Wydział Cywilny
20. Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała 2021-01-21 343 244 Sąd Apelacyjny w Krakowie I Wydział Cywilny
21. Wypadek przy pracy z obrażeniami ciała 2021-01-29 26 450 Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Wydział Cywilny Odwoławczy
22. Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała 2021-01-28 58 000 Sąd Okręgowy we Wrocławiu, II Wydział Cywilny
23. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-14 30000 Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Wydział Cywilny Odwoławczy
24. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-14 31000 Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Wydział Cywilny Odwoławczy
25. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-14 8 000 Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Wydział Cywilny Odwoławczy
26. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-14 31000 Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Wydział Cywilny Odwoławczy
27. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-26 43 700 Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny
28. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-20 7 500 Sąd Okręgowy w Lublinie II Wydział Cywilny
29. Inny typ szkody 2021-01-21 50 000 Sąd Apelacyjny w Poznaniu, I Wydział Cywilny
30. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-20 32 000 Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Wydział Cywilny Odwoławczy
31. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-20 13 000 Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Wydział Cywilny Odwoławczy
32. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-20 9 000 Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Wydział Cywilny Odwoławczy
33. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-20 27 000 Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Wydział Cywilny Odwoławczy
34. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-20 6 000 Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Wydział Cywilny Odwoławczy
35. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-20 6 000 Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Wydział Cywilny Odwoławczy
36. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-20 7 500 Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Wydział Cywilny Odwoławczy
37. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-20 6 000 Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Wydział Cywilny Odwoławczy
38. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-20 6 000 Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Wydział Cywilny Odwoławczy
39. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-20 17 000 Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Wydział Cywilny Odwoławczy
40. Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym 2021-01-20 27 000 Sąd Okręgowy w Szczecinie, II Wydział Cywilny Odwoławczy

Jeżeli Ty lub Twój bliski uczestniczyliście w wypadku, wypełnij formularz:

A my bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę!

Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)