Podpowiadamy jakie świadczenia przysługują po śmierci najbliższego

Podpowiadamy jakie świadczenia przysługują po śmierci najbliższego. Kwiaty

W dzisiejszym artykule podpowiadamy, o jakie świadczenia można ubiegać się po śmierci najbliższego w wyniku wypadku komunikacyjnego.

O jakie świadczenia można ubiegać się po śmierci najbliższego?

Fakt utraty osoby bliskiej w wyniku wypadku komunikacyjnego, która nie była sprawcą tego wypadku, stanowi podstawę do dochodzenia od zakładu ubezpieczeń należnego odszkodowania.

Celem tego odszkodowania nie jest materialna rekompensata śmierci osoby bliskiej. Nie ma kwot, które rekompensowałyby utratę ludzkiego życia. Mimo tego, świadczenia, które przysługują w związku z utratą osoby bliskiej, mogą stanowić wsparcie materialne. Należą się one bliskim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej. Mogą też stanowić swego rodzaju rekompensatę doznanej krzywdy, którą jest zerwanie bliskich i zażyłych relacji.

O odszkodowanie może wystąpić każdy, kto stracił osobę bliską w wyniku wypadku, z którą był w zależności majątkowej, czy też z którą był związany emocjonalnie. Są to np.: współmałżonek, rodzic, partner życiowy, dziecko małoletnie jak i pełnoletnie. W tym gronie znajdują się również przysposobiony czy pasierb, rodzeństwo. Niekiedy pojawiają się w nim dziadkowie czy wnuki. Zależy to od sytuacji życiowej i rodzinnej.

Świadczeń przysługujących po śmierci osoby bliskiej jest wiele. To, które z nich przysługują, zależy od indywidualnej sytuacji rodzinnej i życiowej osoby, która występuje z takim roszczeniem.

Odszkodowanie

Jeżeli w związku ze śmiercią osoby bliskiej doszło do znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej, można wystąpić o odszkodowanie w związku z pogorszeniem się sytuacji życiowej (art. 446 § 3 k.c.). Przez znaczne pogorszenie sytuacji życiowej rozumie się ogół czynników przede wszystkim o charakterze majątkowym. Konieczne jest wówczas wykazanie znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej. Jednakże zakresem odszkodowania w związku ze znacznym pogorszeniem się sytuacji życiowej objęte są również zmiany w sferze dóbr niematerialnych, które mają wpływ na sytuację materialną. Np. gdy gwałtowny lub wydłużony przebieg żałoby i związane z tym emocje znacząco osłabiają aktywność życiową i powodują konieczność przerwania nauki, zaniechania podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przerwania pracy, itp.

Określenie znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej wymaga analizy sytuacji życiowej, rodzinnej i majątkowej. Porównuje się je do sytuacji, w jakiej osoba po śmierci bliskiego znajdowałaby się gdyby jego bliski nadal żył.

Wartość odszkodowania

Wartość takiego odszkodowania powinna być stosowna. Oznacza to, że każda sprawa będzie zależna od sytuacji życiowej, rodzinnej i osobistej najbliższych. Pogorszenie sytuacji życiowej powinno uwzględniać zarówno szkody obecne jak i przyszłe, które dają się oszacować. Są to np. utrata pomocy w wychowywaniu i opiece nad  małoletnimi dziećmi albo innymi domownikami. Taka pomoc ma przecież również swoją wartość ekonomiczną, wymagającą choćby nakładu pracy.

Zwrot kosztów

Zwrot poniesionych kosztów leczenia, kosztów pogrzebu przysługuje osobie, która poniosła te koszty. Zgodnie z art. 446 § 1 k.c. jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Każdy, kto poniósł koszty leczenia poszkodowanego, który zmarł lub poniósł koszty pogrzebu związane z pochówkiem, na podstawie przedstawionych dowodów (rachunki, faktury) może wystąpić do zakładu ubezpieczeń o zwrot tych kosztów. Dotyczy to opłat cmentarnych, a także wszelkich opłat związanych z usługą pogrzebową. W tym również opłat zwyczajowo przyjętych, jak zakup wieńców, odzieży żałobnej, stypy, nagrobka, itp.

Co ważne, zasiłek pogrzebowy nie podlega zaliczeniu na poczet odszkodowania. Oznacza to, że mimo jego otrzymania nadal można wystąpić do zakładu ubezpieczeń o zwrot poniesionych kosztów pogrzebu. Jest to ważna informacja, ponieważ obecna wysokość zasiłku pogrzebowego, która jest stała, wynosi 4.000,00 zł. W większości przypadków nie wystarczy to na pokrycie kosztów pogrzebu.

Zadośćuczynienie

Poza odszkodowaniem, które ma charakter materialny, w związku ze śmiercią osoby bliskiej przysługuje zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. O podstawie do zadośćuczynienia decydują wyłącznie faktycznie istniejące bliskie relacje oraz krzywda związana z bólem i cierpieniem po stracie osoby bliskiej.

Krąg osób, które mogą wystąpić o zadośćuczynienie, jest szeroki. Należy jednak pamiętać, że w każdym przypadku o tym, czy jest ono zasadne i należne decydują faktyczne relacje, stopień bliskości i zażyłości z osobą, która zginęła w wypadku. Samo pokrewieństwo nie jest decydujące. Bowiem, jeśli mimo małżeństwa czy pokrewieństwa bliskich relacji nie było, bądź miały one charakter patologiczny, wówczas takie świadczenie nie będzie przysługiwało.

Renta alimentacyjna

Jeżeli na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny wobec innej osoby, osoba taka może domagać się od zakładu ubezpieczeń renty alimentacyjnej. Będzie ona obliczona stosownie do potrzeb osoby, która z takim roszczeniem występuje. Dostosowuje się ją do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania stosunku alimentacyjnego. Jest to tzw. renta obligatoryjna. Dotyczy ona np. dzieci zmarłego rodzica, który był zobowiązany do utrzymywania ich.

Świadczenie do renty może w pewnych szczególnie uzasadnionych przypadkach przysługiwać także innym osobom bliskim. Chodzi o osoby, którym zmarły dobrowolnie i w sposób stały dostarczał środków utrzymania. Jest to możliwe jeśli za przyznaniem takiej renty przemawiają zasady współżycia społecznego. Jest to tzw. renta fakultatywna.

Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)