Odszkodowania w lipcu. 12 mln zł dla klientów GK Votum

odszkodowania po wypadku

Lipiec był kolejnym pracowitym miesiącem dla Grupy Kapitałowej Votum. Doświadczeni specjaliści w dziedzinie odszkodowań pomogli wielu poszkodowanym w wypadkach polepszyć ich trudną sytuację. Często niełatwe negocjacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi takimi jak: PZU, Generali, Warta, Link4, HDI, ErgoHestia i innymi doprowadziły do tego, że eksperci Votum Odszkodowania S.A. w etapie przedprocesowym uzyskali dla ofiar wypadków i ich rodzin łączną kwotę świadczeń (m.in. odszkodowania, zadośćuczynienia) 8 815 672,64 złotych. Gdy rozmowy z ubezpieczycielami nie przynoszą zadowalających efektów, wtedy konieczne staje się skierowanie sprawy na drogę sądową. Tu do działania wkracza Kancelaria z GK Votum, czyli najlepsza Kancelaria w Polsce wg Rankingu Kancelarii Prawnych „Rzeczpospolitej”. W lipcu zapadło 55 korzystnych wyroków zasądzających m.in. odszkodowania i zadośćuczynienia:

 

 • 13 wyroków – wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała.
 • 18 wyroków – wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym.
 • 5 wyroków – wypadek przy pracy z obrażeniami ciała.
 • 15 wyroków – wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym.
 • 2 wyroki – inny typ szkody.
 • 2 wyroki – wypadek ze skutkiem śmiertelnym.

Łączna kwota zasądzonych zadośćuczynień i odszkodowań dla poszkodowanych w wypadkach opiewa na kwotę 3 077 425 zł. To oznacza, że w sumie eksperci z Votum Group na etapie przedprocesowym oraz w sądach I i II instancji pozyskali dla klientów GK Votum 11 893 097 zł.  Te pieniądze to istotne wsparcie dla ofiar wypadków i ich bliskich. Dzięki zadośćuczynieniu czy odszkodowaniu mogą pokryć koszty leczenia i prywatnej rehabilitacji, zrekompensować utracone dochody, dostosować mieszkanie lub dom do nowych potrzeb czy też skorzystać z terapii, która czasami jest konieczna, by poradzić sobie z traumą po wypadku.

Wyższe odszkodowania po wypadku

870 tysięcy złotych dla klientki GK Votum

Eksperci z Votum Odszkodowania S.A. w lipcu 2023 r. zakończyli m.in. sprawę, która od początku nie wydawała się łatwa. Sytuacja dotyczyła roszczeń kierującej pojazdem, która w czasie jazdy zahaczyła o lusterko wymijanego ciągnika rolniczego. W następstwie tego utraciła panowanie nad prowadzonym pojazdem, zjechała na pobocze i uderzyła w przydrożne drzewo. Doznane obrażenia ciała były bardzo poważne. Doszło do ciężkiego uszkodzenia mózgu, licznych złamań w obrębie kości czaszki i innych kończyn. Poszkodowana po wypadku zmaga się z padaczką pourazową, zaburzeniami funkcji poznawczych oraz afazją. W pierwszej decyzji ubezpieczyciel wypłacił 100 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Jednocześnie przyjęte zostało 50% przyczynienia do powstania szkody. Ponadto zakład ubezpieczeń wskazał, że technika jazdy poszkodowanej była nieprawidłowa.

W toku prowadzonej sprawy karnej biegły z zakresu rekonstrukcji sporządził opinię, która mogła stanowić podstawę do utrzymania przez sąd cywilny 50% stopnia przyczynienia. Dlatego pełnomocnik poszkodowanej skierował wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w Sądzie Polubownym działającym przy Komisji Nadzoru Finansowego. W wyniku mediacji udało się zmniejszyć stopień przyczynienia do 30%. Jednocześnie kwota zadośćuczynienia została zwiększona do 400 000 zł. Dodatkowo w sprawie zasadne było również wystąpienie o rentę związaną z utratą zdolności do pracy oraz wystąpieniem zwiększonych potrzeb. Po ustaleniu wysokości renty eksperci z GK Votum podjęli rozmowy dotyczące zamiany renty powypadkowej na jednorazowe odszkodowanie. Ostateczne wartość tego roszczenia ustalona została na ponad 820 000 zł, pomniejszone o 30% uzgodnionego przyczynienia. Wartość wszystkich wypłaconych przez ubezpieczyciela świadczeń, już po odjęciu przyczynienia poszkodowanej, wyniosła ponad 870 000 złotych.

Czy poszkodowana przyczyniła się do wypadku?

Wypadek w Gorzowie Wielkopolskim
wypadek

W inną trudną sprawę, której finał miał miejscu w lipcu 2023 r. musieli zaangażować się eksperci z Kancelarii należącej do GK Votum. Otóż w lipcu 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim kierujący pojazdem umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym:

 • Kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości.
 • Przekroczył dozwoloną prędkość.
 • Wyprzedzał w miejscu niedozwolonym.
 • Stracił panowanie nad pojazdem.
 • Uderzył w betonowy słup.

W wyniku wypadku pokrzywdzona została 17-letnia pasażerka pojazdu, która doznała szeregu obrażeń ciała, m.in.:

 • Krwiaka przymózgowego lewostronnego.
 • Stłuczenia mózgu w okolicach lewego płata skroniowo-czołowego, prawego płata skroniowego z ogniskami ukrowtoczenia.
 • Złamania kości ciemieniowej, skroniowej, skrzydła większego kości klinowej po stronie prawej.
 • Pourazowego uszkodzenia ucha środkowego i zewnętrznego prawego z niedosłuchem ciężkiego stopnia.
 • Rany tłuczonej okolicy skroniowo-potylicznej prawej.
 • Złamania podstawy środkowego dołu czaszki.
 • Urazowego obrzęku mózgu.
 • Stłuczenia płuc.
 • Złamania prawych wyrostków poprzecznych kręgów L4, L5.

Postępowanie likwidacyjne Generali

Bezpośrednio po wypadku pokrzywdzona za pośrednictwem pełnomocnika z Grupy Kapitałowej Votum S.A. zgłosiła szkodę do ubezpieczyciela pojazdu sprawcy zdarzenia – Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie. Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność za zdarzenie, tym niemniej pomimo znacznych obrażeń doznanych przez pokrzywdzoną wypłacił na jej rzecz jedynie:

 • Zadośćuczynienie w kwocie 18 950 zł.
 • Zwrot kosztów leczenia – 274,36 zł.

W uzasadnieniu ubezpieczyciel wskazał, że wypłacone kwoty są adekwatne do krzywdy pokrzywdzonej. Ponadto zdaniem towarzystwa ubezpieczeń Generali uwzględniały 50% przyczynienia pokrzywdzonej do wypadku z uwagi na decyzję o jeździe samochodem z kierowcą będącym pod wpływem alkoholu. Pokrzywdzona odwołała się od decyzji, jednakże stanowisko ubezpieczyciela nie uległo zmianie.

Profesjonalna pomoc Kancelarii z GK Votum

Kancelaria z GK Votum S.A. przeanalizowała w imieniu pokrzywdzonej akta sprawy, w efekcie czego wystąpiła z pozwem do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. W toku procesu pełnomocnik pokrzywdzonej konsekwentnie kwestionował przyjęte przez pozwanego przyczynienie pokrzywdzonej do wypadku. Wskazywał, że jest ono niezasadne, ponieważ pokrzywdzona decydując się na jazdę samochodem, nie miała świadomości, iż kierujący pojazdem znajdował się pod wpływem alkoholu w chwili wypadku. Ubezpieczyciel w trakcie trwania procesu podtrzymywał swoje stanowisko, że wypłacone już świadczenia są wystarczające, zaś zastosowane przyczynienie zasadne. Po przeprowadzeniu wniosków dowodowych, w tym opinii biegłych z zakresu medycyny potwierdzających rozmiar krzywdy doznanej przez pokrzywdzoną, pełnomocnik pokrzywdzonej sprecyzował roszczenia powódki, wnosząc o zasądzenie na jej rzecz:

 • kwoty 181 050 zł tytułem zadośćuczynienia.
 • 6 336 zł tytułem zwrotu kosztów opieki.
 • odsetek ustawowych.
 • ustalenia odpowiedzialności pozwanego na przyszłość.

 

Przyczynienia nie można domniemywać

Wyrokiem z dnia 20.10.2022 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim w dominującej części podzielił stanowisko prezentowane w toku procesu przez stronę powodową. Zasądził na rzecz pokrzywdzonej kwotę 188 406 zł zadośćuczynienia, odsetki oraz ustalił odpowiedzialność pozwanego na przyszłość za skutki wypadku. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że brak było podstaw do umniejszenia roszczeń pokrzywdzonej, ponieważ przyczynienia nie można domniemywać. Musi być ono w odpowiedni sposób udowodnione. Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach. Co ważne, ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne.

odszkodowanie sąd

Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie cywilnej oraz w sprawie karnej nie pozwolił przyjąć, że pokrzywdzona swoim zachowaniem przyczyniła się do powstania szkody i miała świadomość, że kierujący znajdował się pod wpływem alkoholu w chwili wypadku. Sąd zapoznał się z nagraniami monitoringu, na których utrwalano moment, w którym kierujący wraz z pasażerami wychodzi z hotelu. Wbrew twierdzeniom ubezpieczyciela nagranie nie potwierdzało, że zachowanie kierującego (chód, gesty, ruchy ciała) mogły wskazywać w sposób jasny i oczywisty, że kierujący znajdował się pod wpływem alkoholu. Ponadto jak wynika z akt sprawy, pokrzywdzona nie spędzała wieczoru z kierującym i mogła sądzić, że kierowca nie pił wcześniej alkoholu i dopiero jechał go kupić. Mając powyższe na uwadze, Sąd nie uwzględnił argumentacji, która nakazywałaby przyjąć, że powódka swoim zachowaniem przyczyniła się do szkody. W ocenie Sądu nie ma kategorycznych dowodów na to, że oczywistym dla powódki musiało być, że kierujący jest nietrzeźwy.

Apelacja Generali w sprawie odszkodowania

Apelację od tego wyroku w części wniósł pozwany. Zaskarżył Sądowi błędną ocenę materiału dowodowego, zawyżenie zadośćuczynienia oraz bezpodstawne nieuwzględnienie przyczynienia się pokrzywdzonej do zaistnienia szkody, pomimo że pokrzywdzona poruszała się pojazdem prowadzonym przez nietrzeźwego kierowcę, a tym samym zasadnym było przyjęcie 50% przyczynienia pokrzywdzonej do wypadku. Pełnomocnik pokrzywdzonej wniósł o oddalenie apelacji, przedstawiając stanowisko afirmujące zaskarżone orzeczenie i jego uzasadnienie.

Wyrok sądu II instancji

Zadośćuczynienie od Generali dla klientki GK Votum

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 28.03.2023 r. oddalił apelację pozwanego w całości. Towarzystwo ubezpieczeniowe Generali nie powołało się w apelacji na żadne konkretne błędy w ocenie dowodów Sądu orzekającego w sprawie. Poprzestało wyłącznie na tym, że stwierdzona we krwi sprawcy ilość alkoholu (0,9 promila) powinna zostać zauważona przez pasażerkę. Tymczasem Sąd w zaskarżonym wyroku wyraźnie odwołał się zarówno do materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu karnym i cywilnym, jak i omówił wyczerpująco ustalenia dotyczące przebiegu wcześniejszych zdarzeń tego samego dnia, które w ocenie Sądu uzasadniały przekonanie pasażerów pojazdu co do tego, że kierujący nie spożywał tego wieczoru alkoholu. Ocena Sądu Okręgowego nie narusza zasad logiki. Tym samym brak było podstaw do zmiany wyroku. Bezsprzecznie w ocenie Sądu zasądzona suma nie była rażąco wygórowana.

Reasumując, również w tej sprawie ekspertom z GK Votum udało się udowodnić swój profesjonalizm i skuteczność. Przeczytaj inne prawdziwe historie i opinie klientów Grupy Kapitałowej Votum. Nawet jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku wiele lat temu, to być może będziemy mogli Ci pomóc w uzyskaniu wyższego odszkodowania. Warto zaznaczyć, że analiza sprawy u ekspertów Votum Odszkodowania S.A. zawsze jest bezpłatna.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, I Wydział Cywilny z dnia 20.10.2022r., I C 430/18, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 28.03.2023r., I ACa 1770/22

Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)