Kapitalizacja renty Warta – na czym polega?

kapitalizacja renty Warta Votum Odszkodowania

Kapitalizacja renty jest jednym z rozwiązań, jakie może rozważyć poszkodowany w wypadku otrzymujący świadczenie rentowe od ubezpieczyciela z OC sprawcy. Ubezpieczyciele, w tym również, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., w określonych sytuacjach oferują poszkodowanym możliwość kapitalizacji polegającej na zamianie renty wypłacanej  okresowo na jednorazowe świadczenie. Jednak zanim zdecydujemy się na taką opcję, warto rozważyć wszelkie korzyści i konsekwencje wynikające z takiego rozwiązania.

Kapitalizacja renty – argumenty za i przeciw

Kapitalizacja renty oznacza zamianę renty płatnej okresowo, tj. miesięcznie lub kwartalnie, na jednorazowe świadczenie. Zamiana ta następuje poprzez zawarcie ugody z ubezpieczycielem w oparciu o art. 447 kodeksu cywilnego. Warunki ugody zostają uzgodnione przez obie strony, które zamierzają przystąpić do ugody: tzn. właśnie przez ubezpieczyciela oraz osobę poszkodowaną uprawnioną do renty. W treści ugody ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłaty na rzecz osoby poszkodowanej jednorazowego odszkodowania w uzgodnionej wysokości zamiast renty wypłacanej dotychczas na rzecz poszkodowanego. Wypłata jednorazowego odszkodowania w miejsce określonej renty pozwala poszkodowanemu na poczynienie inwestycji i korzystanie z uzyskanych z tego tytułu dochodów. Ponadto kapitalizacja renty daje możliwość swobodnego dysponowania środkami w zależności od aktualnych potrzeb oraz stanowi dla poszkodowanego finansowe zabezpieczenie na przyszłość.

 

Przystępując do ugody z ubezpieczycielem, poszkodowany oświadcza, że z dniem podpisania ugody zrzeka się wszelkich dalszych roszczeń o rentę. Dotyczy to także roszczeń mających tożsamy charakter z podstawą przyznania renty, a wynikających ze skutków zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Należy zatem pamiętać, że w przyszłości po zawarciu ugody poszkodowany nie będzie mógł skutecznie dochodzić tych roszeń od ubezpieczyciela i sprawcy zdarzenia. Ponieważ skutkiem zawarcia ugody z ubezpieczycielem jest zrzeczenie się roszczeń, poszkodowany podejmując decyzję o kapitalizacji renty powinien mieć pewność, że zamiana renty na jednorazowe odszkodowanie jest dla niego korzystna i we właściwy sposób zabezpiecza jego interesy.

Historia Klienta Votum Odszkodowania S.A.

Rozterki i wątpliwości, jakie może wywoływać u poszkodowanego temat kapitalizacji renty, potwierdza przykład jednego z klientów Votum Odszkodowania S.A. Mężczyzna został poszkodowany w wypadku i na mocy wyroku sądowego otrzymywał od ubezpieczyciela TUiR Warta rentę z tytułu utraty zdolności do pracy. Poszkodowany kilkakrotnie wcześniej otrzymywał od ubezpieczyciela wstępną propozycję kapitalizacji renty, jednak nie był zainteresowany takim rozwiązaniem. Proponowane przez ubezpieczyciela kwoty oceniał jako zaniżone w stosunku do swoich oczekiwań. Po przystąpieniu do opracowania sprawy pełnomocnik w pierwszej kolejności sprawdził możliwości podwyższenia renty wypłacanej na rzecz poszkodowanego. Okazało się, że po upływie kilkunastu lat od wydania wyroku wysokość renty nie odpowiada realnej stracie w dochodach, jaką klient Votum Odszkodowania S.A. ponosi w związku z niezdolnością do pracy.

W oparciu o bieżące wskaźniki ekonomiczne opracowaliśmy wniosek o waloryzację renty i podwyższenie świadczenia. Koniecznym było uzupełnienie aktualnej dokumentacji przez poszkodowanego potwierdzającej fakt niezdolności do pracy oraz wysokość świadczeń uzyskiwanych z ubezpieczenia społecznego. Warta S.A. weryfikowała również roczne zaznania podatkowe poszkodowanego na okoliczność uzyskiwanych przez niego dochodów. W wyniku podjętych działań uzyskaliśmy dla klienta Votum Odszkodowania S.A. podwyższenie renty miesięcznej o 35% w stosunku do kwoty dotychczas wypłacanej oraz należne wyrównanie za okres 3 lat wstecz.

Kapitalizacja renty Warta dla klienta Votum Odszkodowania S.A.

Po ustaleniu renty w odpowiedniej wysokości za zgodą poszkodowanego przystąpiliśmy do rozmów z ubezpieczycielem dotyczących kapitalizacji renty. Początkowo propozycje przedstawione przez Wartę były znacząco zaniżone i nie odpowiadały oczekiwaniom naszego klienta. Dopiero dalsze kilkumiesięczne negocjacje z ubezpieczycielem przyniosły efekt w postaci propozycji kapitalizacji renty w kwocie satysfakcjonującej dla poszkodowanego i właściwie zabezpieczającej jego interesy.

Ugoda dotycząca kapitalizacji renty Warta

Na podstawie poczynionych ustaleń przystąpiliśmy w imieniu naszego klienta do czynności zmierzających do zawarcia ugody z TUiR Warta. Pierwszym krokiem było złożenie formalnego wniosku o przeprowadzenie mediacji. Wniosek skierowano do Sądu Polubownego funkcjonującego przy Komisji Nadzoru. Działające przy KNF Centrum Mediacji skupia profesjonalnych i wykwalifikowanych mediatorów, którzy dysponują doświadczeniem przy rozwiązywaniu sporów z podmiotami rynku finansowego, w tym również z ubezpieczycielami. W kolejnych tygodniach od złożenia wniosku ubezpieczyciel potwierdził wolę przystąpienia do mediacji. Na tej podstawie zgodnie z wolą stron wyznaczony Mediator przygotował ugodę. W treści ugody potwierdzono ustalenia oraz oświadczenia stron dotyczące przedmiotu porozumienia. Po podpisaniu porozumienia przez pełnomocników stron oraz Mediatora ugoda mogła zostać zrealizowana przez ubezpieczyciela, który dokonał płatności tytułem skapitalizowanej renty.

Kiedy warto zawrzeć ugodę z Wartą?

Kapitalizacja renty Warta

Rozważając możliwość kapitalizacji renty wypłacanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta warto uzbroić się w cierpliwość. Należy również mieć na uwadze, że pierwsze propozycje przedstawiane przez ubezpieczyciela bywają znacząco zaniżone. Poszkodowany przystępując do negocjacji z ubezpieczycielem, powinien mieć jasno sprecyzowany cel kapitalizacji renty oraz oczekiwaną kwotę, jaką chciałby uzyskać. Oczekiwania te powinny zostać określone w oparciu o realia ekonomiczne, uwzględniać wysokość ustalonej renty oraz przewidywany dalszy okres jej płatności.

Kapitalizacja renty – pomoc Votum Odszkodowania S.A.

Pomoc profesjonalnego pełnomocnika w sprawach rentowych polega przede wszystkim na sprawdzeniu możliwości waloryzacji renty i ustaleniu świadczenia rentowego na właściwym poziomie. Jedynie w sytuacji, kiedy mamy pewność, że wypłacana renta powypadkowa została odpowiednio obliczona możemy rozważać ewentualną kapitalizację renty. Następnym polem działania dla pełnomocnika jest sprawne przeprowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem. Doświadczenie pełnomocnika daje gwarancję uzyskania możliwie najwyższej propozycji dla poszkodowanego. Kolejnym krokiem jest przystąpienie do zawarcia ugody przy dochowaniu uzgodnionych przez strony wymogów formalnych, dających stronom pewność realizacji poczynionych ustaleń. Przy spełnieniu wymienionych warunków zawarcie ugody dotyczącej kapitalizacji renty może być dla poszkodowanego korzystne. Rozwiązanie to umożliwia poszkodowanemu ułożenie stosunków majątkowych w sposób dający gwarancję właściwego zabezpieczenia swych interesów na przyszłość oraz poczucie niezależności w dysponowaniu środkami uzyskanymi w wyniku kapitalizacji renty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)